La convivència diària amb el risc, fa que en moltes ocasions estiguem tant familiaritzats amb ell, que no el detectem, ni el valorem.

Quan a sobre es tracta de risc de caiguda en alçada, les mesures preventives a disposar han d’estar correctament col·locades, saber-ne quines disposar i fer-ne un bon ús de les mateixes.
Però encara més fonamental, sabem quan estem treballant en alçada?
Sorprenentment, molts dels treballadors que es troben a les obres no saben que es considera treball en alçada si treballem a sobre d’una escala o una bastida.
Tampoc consideren treballs en alçada si s’han disposat de mesures preventives com ara baranes, xarxes, inclús si ja disposen d’arnès i punt d’ancoratge, molts ja pressuposen que no cal prestar més atenció. Cert que s’ha minimitzat, però, sabem on col·locar-nos?, on subjectar-nos, les baranes estan adequadament col·locades, i les xarxes ben ancorades, estem realment segurs?
Per resoldre aquests dubtes, l’empresari déu formar als seus treballadors segons les exigències del RD 2177/2004, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada.
Des d'e-SCENTIA desitgem que la formació aporti un valor real per a l'empresa, i les nostres formacions s’adapten a les necessitats de cada empresa i dels seus treballadors, per això vam fer uns qüestionaris de reflexió sobre les seves realitats diàries, sobre les solucions existents, les millores i aprofitaments dels recursos implantats. Vam veure com calia canviar la seva mirada front al risc de caiguda en alçada i a peu d’obra vam posar en pràctica el que havíem comentat asseguts front als dossiers i les imatges projectades.
 

Agraïm a SOLDUCT  la confiança dipositada en el nostre saber fer.