BIMSA (BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS S.A.) ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres de: REHABILITACIÓ DEL TURÓ PARK AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI A BARCELONA.

 Les actuacions realitzades han estat la rehabilitació integral del llac existent retirant la fauna i flora per empreses especialitzades, i modificant la profunditat, paviment i canalitzacions d’aigua, i reposant finalment la vegetació existent de nenúfars. També s’ha realitzat l’estabilització de gran part dels camins i paviments de sauló amb pendents elevades, la restauració de la gespa al gran prat, i de plantes en zones malmeses pel pas de vianants, eliminant els possibles passos per afavorir el seu creixement.  S’ha instal·lat una nova zona de jocs infantils, una altra de jocs generacionals i s’ha modificat el mobiliari urbà, papereres i bancs, dotant d’un nou mòdul i teatret al parc.

 Cal destacar que ha estat important les tasques de reposició i modificacions continues dels tancaments per a donar servei en tot moment a l’ús d’una bona part del parc, tot i que era necessari disposar d’espais tancats per a la realització de les obres i assegurar la durabilitat de les estabilitzacions realitzades.  Així mateix, s’ha realitzat una acurada senyalització tant dels espais ocupats com dels camins oberts per a vianants, mantenint una bona comunicació amb els veïns.

 e-SCENTIA ha contribuït en els treballs de coordinació de seguretat i salut verificant totes les accions necessàries per protegir els treballadors, així com als possibles vianants o usuaris del parc. L’objectiu evitar que poguessin ser afectats per les obres, per part dels diferents perills que es derivaren de les activitats desenvolupades, verificant la correcta protecció perimetral i senyalització, així com l’execució dels treballs i el seguiment dels procediments descrits i aprovats al Pla de seguretat i salut de l’obra.

 Agraïm a BIMSA la confiança dipositada en el nostre saber fer.