L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ ha confiat en e-SCENTIA per a la realització dels treballs de tipus servei durant l’execució del: PROJECTE EXECUTIU DE REPARACIÓ I ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA D’INCENDIS DE LA COBERTA DEL SERVEI DE MANTENIMENT.

L’adequació de la coberta de la nau de Manteniment de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat ha estat un repte en la fase d’execució però també i en especial durant la fase de manteniment i conservació per garantir que el risc fos el mínim.

e-SCENTIA ha contribuït amb els treballs de coordinació de seguretat i salut durant l’execució de les pertinents actuacions i ha proposat canvis sobre el disseny inicial com ara en l’escala d’accés a la coberta, la verificació dels exutoris garantint que no hi hagi risc de caiguda durant el manteniment de la pròpia coberta i/o dels propis exutoris, així com en la col·locació de baranes perimetrals.

Durant els treballs d’execució, s’han disposat inicialment de xarxes horitzontals sota els sistemes inicials de ventilació, seguida de la col·locació de les baranes definitives, col·locades des de Plataforma Elevadora Mòbil de Persones, per protegir tot el perímetre durant els treballs sobre la coberta, i d’aquesta manera s’han pogut desenvolupar de manera còmoda per a tots els treballadors.

Un altre dels aspectes que s’ha tingut en compte ha estat la coordinació d’activitats amb les oficines del centre de manteniment. Per a garantir el no solapament, s’han realitzat els treballs en horari de fora d’oficina.

Agraïm a l’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT la confiança depositada en el nostre saber fer.