AREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB), ha confiat en e-SCENTIA per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució del projecte: TREBALLS DE CONNEXIÓ DE LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMÀTICA (IMI), AMB LA SEU DE L’AMB, T.M. BARCELONA

El departament d’Infraestructures de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) juntament amb l’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona (IMI) ha realitzat la migració del conjunt de comunicacions dels Equipaments de les Rondes de Barcelona i diferents serveis generals de la Direcció, que es trobaven fora de la Seu de l’AMB amb la instal·lació d’una xarxa d’unió més resilient de fibra òptica municipal.

 L’àmbit de la present actuació es troba comprés entre el nus que formen el Passeig de la Zona Franca, la Ronda Litoral (B10) i el carrer A, i la intersecció dels carrers 1 i 60. Més concretament l’àmbit que recorre part dels carrers A, 1 i 60 de la Zona Franca.

 e-SCENTIA ha realitzat els treballs de Coordinació de Seguretat i Salut d’aquest projecte que contribueix amb la millora de la comunicació i l’avanç tecnològic.

 Quan a serveis, cap destacar que s’han realitzat actuacions de delimitació i tancament en funció del tram, o bé en vorera o bé a les zones enjardinades, minimitzant les afectacions a la calçada. En els creuament de carrer per minimitzar les afectacions al trànsit, s’han aprofitat les canalitzacions ja existents. S’ha tingut especial cura en la gestió, delimitació i condicionament de l’aplec de material, i dels espais de circulació dels vianants.

 Els treballs de coordinació ha verificat la correcta senyalització de les diferents ocupacions de carrils de la via, la correcta execució dels treballs, així com el seguiment dels procediments descrits al Pla de seguretat i salut aprovat.

 S’ha vetllat pel benestar i la cura de la salut dels treballadors durant el període de ramadà, recordant que s’han de fer descansos continus tantes vegades com sigui necessari, per a refrescar-se i recuperar-se en hores intensives de sol.

 Agraïm a AREA METROPOLITANA DE BARCELONA la confiança depositada en el nostre saber fer.