A  e-SCENTIA  des de l’any 2017 disposem d’un pla de desplaçament d’empresa (PDE) per tal de respondre a una mobilitat sostenible, segura i que a l’hora assoleixi la llibertat de moviment, comunicació i servei.

Inicialment el nostre PDE estava definit per accions que va proposar la pròpia direcció d’empresa on els compromisos i objectius s’estan duent a terme, és per això que el consum mig al transport ha disminuït en el darrer semestre del 2019 un 29%, hem reduït el consum de dièsel en un 75,49%, mantenint els ratis de transport públic i benzina sense plom en uns barems molt semblants (una diferència inferiors al 4%) i havent augmentat la plantilla.

Per la setmana del 16 al 22 de setembre a e-SCENTIA vam demanar un compromís personal a cada un dels treballadors per posar-ho en pràctica durant aquesta setmana i que fos una proba per a implantar en la seva mobilitat habitual, d’aquesta manera realitzar un annex al PDE i que aquest incorporés nous reptes i renovar els compromisos de l’empresa. Així doncs hem incorporat la implantació d’App’s per a la gestió de la mobilitat, hem treballat en la intermodalitat del transport, compartint vehicle, més formació per conèixer altres accions que facin més sostenible la nostra mobilitat i fer partícips als nostres clients.

 e-SCENTIA Safety Culture