L’AJUNTAMENT DE SABADELL ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de Coordinació de seguretat i salut durant l’execució del projecte D'URBANITZACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC VAPOR CUSIDÓ SITUAT ENTRE ELS CARRER D'ANTONI CUSIDÓ, DE SANT MIQUEL, DEL MONTSENY I DE MONTLLOR I PUJAL.

 Les actuacions realitzades han estat principalment la demolició dels elements existents, així com del mur perimetral d’obra que delimitava l’espai, per a poder realitzar una urbanització d’una plaça amb espais diversos de trobada amb bancs d’obra vista,  jocs infantils i enjardinament, donant una obertura a l’espai entre habitatges, respectant la memòria del vapor Cusidó com a espai industrial dinamitzador de la zona en altre temps. S’han respectat elements destacant els diferents elements naturals, foc, aigua, terra.

 La urbanització ha requerit d’una detecció inicial dels antics pous i canalitzacions subterranis per realitzar el seu reblert, i la pavimentació s’ha realitzat amb formigó, llosa de jardí, i sauló en diferents espais, així com la canalització del drenatge i rec per a l’enjardinament i arbrat. Ha estat necessari el soterrament de serveis com l’enllumenat i subministrament elèctric, i les connexions fins a una Estació transformadora que encara es conserva. I la retirada i substitució  de canalització d’aigua de fibrociment per una nova de polietilè, realitzat per la companyia d’aigües, seguint el procediment de manipulació de materials amb amiant.

 e-SCENTIA ha contribuït en els treballs de coordinació de seguretat i salut verificant totes les accions necessàries per protegir els treballadors, així com als vianants i veïns que poguessin ser afectats per les obres en les diferents actuacions realitzades en el perímetre de l’espai d’obra, dels diferents perills que podien derivar-se de les activitats desenvolupades, verificant la correcta protecció perimetral i senyalització, així com l’execució dels treballs, i el seguiment dels procediments descrits i aprovats al pla de seguretat i salut de l’obra.

 e-SCENTIA Safety Culture