L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT, ha confiat amb e-SCENTIA per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució del projecte “ARRANJAMENT RONDA PONENT ENTRE LA ROTONDA D’AVINGUDA DEL REMOLAR I EL CARRER DEL ROURE AL TERME MUNICIPAL DEL PRAT DE LLOBREGAT”

El projecte pretenia l’arranjament de la vorera existent a la zona de la ronda Ponent, així com també la pavimentació d’aquesta, entre la rotonda de Remolar i la rotonda del carrer Roure, aproximadament uns 950 m de llarg i 10m d’ample.

Com a solució al canvi del paviment existent, així com de les capes inferiors que conformen el mateix, s’ha optat per aprofitar part del paviment mitjançant un fresat i una posterior col·locació de lligam i emulsió a fi de generar una capa portant, solució anomenada reciclatge en fred amb emulsió, (emulsió bituminosa, aigua i additius), tot aquest procés es realitza a temperatura ambient i sobre la mateixa superfície a tractar. Aquesta tècnica de rehabilitació de paviment s’utilitza quan s’ha perdut la capacitat estructural per procés de fatiga o envelliment natural del paviment i representa avantatges significatives sobre les tècniques convencionals tals com: 

  • Eliminació i retardat de la fissuració per fatiga dels paviments bituminosos.
  • Estalvi aproximat del 20% davant les tècniques de fresat i reposició.
  • Permet mantenir obert el trànsit als vials durant el període d’execució de l’obra ja que permet la circulació per trams reciclats al cap de poques hores de la seva execució.
  • Més respectuosa amb el medi ambient. 

e-SCENTIA ha participat en la Coordinació de Seguretat i Salut en aquest projecte de rehabilitació de paviment i millora urbanística, on s’ha gestionat la Coordinació d’Activitats Empresarials amb les diferents empreses del Polígon industrial per tal de garantir la rehabilitació del paviment a la vegada que poguessin continuar amb la seva activitat productiva habitual. S’ha generat un calendari d’actuacions als dies en que es va tenir que intervenir el ferm per treballs de demolició i pavimentació, organitzant l’operació per trams longitudinals, de tal manera que afectés el menys possible la circulació i accés de dites empreses. Un altre dels punts claus ha estat l’elaboració d’un pla d’actuació en cas d’emergència per part de les indústries. En tot moment s’ha controlat el tancament de l’obra, condicionant un pas segur i delimitat, tant per a vehicles com per a vianants.

 e-SCENTIA GLOBAL safety culture