El Dic de l’Oest i moll de Ribera de Sant Carles del port de Palma, infraestructures pertanyents a l’àrea portuària, disposa d’una galeria de serveis per la que discorre la xarxa d’aigua potable, la xarxa de fecals i els circuits de baixa i mitja tensió. Aquesta galeria té problemes de filtració d’aigua el que provoca incomoditat per a realitzar treballs en ella. És per això que s’ha realitzat una canalització de serveis paral·lela a l’actual per la que discorre la xarxa de mitja tensió i els circuits de baixa tensió, mantenint-se a la galeria la xarxa d’aigua potable que s’ha renovat i la de fecals.

Primera fase: Desconnexió total de tensió i càrrega ( circuit fora de servei), retirada de canalització de BT i MT de la galeria de serveis, apertura de rasa per al desviament del nou tram de línia de BT i MT recuperant els conductors existents per a la seva aplicació a la plataforma adossada i reposant conductors nous per a la línia de la primera alineació.

Segona fase: Substitució de les canonades d’aigua potable del Dic de l’Oest. Nova incorporació de la xarxa d’abastiment de la canonada de polietilè d’alta densitat PN16 amb unions a base de soldadura per termofusió i electrosoldadura amb maniguets. Aquestes canonades s’han instal·lat sobre noves mènsules a l’interior de la galeria de serveis. S’han realitzat diverses obertures per introduir el tram de conducció de polietilè a l’interior de la galeria de serveis mitjançant arrossegament, a la primera alineació i a la segona. S’han substituït els hidrants a la zona de Sant Carles i de la segona alineació per uns de nous del mateix tipus i s’han instal·lat controladors d’aigua per a poder controlar les possibles fugues. S’han col·locat vàlvules en noves arquetes amb tapa d’identificació de funció, així com volant cap amunt per evitar l’accés al pou. A més, s’ha integrat, al sistema de l’Autoritat Portuària de Balears, un mòdul de radiofreqüència mitjançant el protocol Waveris.

e-SCENTIA ha participat en l’execució de l’esmentada obra com Assistència tècnica en PRL pertanyent a l’empresa contractista Aquambiente, Servicios para el Sector del Agua, SAU on s’ha coordinat la gestió documental, els controls d’accés de les diferents empreses subcontractistes, assistència en obra per a la implantació de mesures preventives i/o correctores, control d’actuacions segons Planning de treball i la interlocució en la coordinació d’activitats empresarials amb l’Autoritat Portuària de Balears. S’ha realitzat un Pla de desviament provisional del trànsit rodat, tenint en compte la zona d’intervenció en la que s’ha actuat, de tal manera que l’obra afectés en la menor mesura possible a la circulació. En tot moment s’ha controlat el tancament de l’obra, condicionant un pas segur i delimitat, tant per a vehicles com per a vianants ja que elDic de l’Oest és un Port en el que existeix molta afluència de ciutadans que transiten la zona per primera vegada.

e-SCENTIA safety culture