L’AJUNTAMENT DE SABADELL ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de Coordinació de seguretat i salut durant l’execució del PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE SANT PERE A SABADELL.

 Les actuacions realitzades han estat la demolició del paviment existent tant calçada com vorera, així com l’arranjament del col·lector de clavegueram amb recobriment interior, i la renovació de les connexions de desguàs dels habitatges, la substitució de la canonada de fibrociment de subministrament d’aigua per una de polietilè, i d’un nou tram de col·lector a la zona més propera a la Rambla, per finalitzar amb la nova urbanització del carrer en una sola plataforma, passant a ser semipeatonal.

 e-SCENTIA ha contribuït en els treballs de coordinació de seguretat i salut verificant totes les accions necessàries per protegir dels diferents perills que podien derivar-se de les activitats desenvolupades tant als treballadors, com als vianants i altres usuaris de la via que poguessin ser afectats per les obres a les diferents actuacions i fases realitzades, ja que en tot moment s’havia de garantir el pas a botigues i habitatges. Per això es va realitzar tant la demolició com la nova pavimentació per fases, mantenint sempre una zona segura, senyalitzada i amb encaminaments adequats per vianants, i accés puntual de vehicles als guals. Ha calgut realitzar un seguiment de la correcta protecció senyalització dels trams en obra en cada fase, i dels passos als habitatges i botigues, així com verificar l’execució dels treballs, i el seguiment dels procediments descrits i aprovats al Pla de seguretat i salut de l’obra, especialment el de la retirada de canonada de fibrociment per part de la companya d’aigües de Sabadell. El transit de vehicles es va tallar completament fins a la finalització dels treballs.

 e-SCENTIA safety culture