L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. DISTRICTE SARRIÀ-SANT GERVASI, ha confiat en e-SCENTIA per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució del projecte: “OBRES D’ARRANJAMENT DEL PAVIMENT DE LLAMBORDINS DEL C. VALLIRANA, ENTRE LA PLAÇA DE ST JOAQUIM I EL C. DE PÀDUA, AL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI, BARCELONA.”

L’obra ha consistit en l’arranjament del paviment de llambordes del carrer Vallirana, entre la plaça de Sant Joaquim i el carrer de Pàdua, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi, per a millorar l’accessibilitat dels usuaris i adoptar els encreuaments com el del carrer Pàdua a la normativa vigent.

e-SCENTIA ha participat a la Coordinació de Seguretat i Salut en a quest projecte de millora i rehabilitació de la via pública. Pel que principalment s’ha fet un seguiment de coordinació d’activitats entre totes les empreses subcontractistes, s’ha controlat la gestió documental, així com la implantació de les mesures preventives necessàries per al benestar, seguretat i salut dels treballadors.

En tot moment s’ha comprovat que se segueixi l’estipulat al Pla de Seguretat i Salut, quan a tancaments, pas de vianants, implantació de mesures col·lectives e individuals, manipulació manual de càrregues i maneig de maquinària.

 

e-SCENTIA safety culture