AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs d’assistència tècnica en prevenció de riscos laborals durant l’execució de l’obra: CONNEXIÓ SORTIDA DE FILTRES AL DIPÒSIT 3 EN L’ETAP DE MANRESA.

e-SCENTIA ha realitzat els treballs d’assistència tècnica en prevenció de riscos laborals per a l’execució d’una connexió entre dipòsits mitjançant canalització DN 800, prèvia demolició del paviment asfàltic, excavació de rases i nova pavimentació.

Durant la construcció s’ha prestat especial atenció en minimitzar el risc de despreniments en rases mitjançant l’apuntalament amb elements metàl·lics. L’execució de l’obra era dins d’una instal.lació estratègica i en ple funcionament, per la qual cosa el control de les possibles interferències i afectacions a altres instal.lacions ha sigut fonamental durant l’execució de l’obra.

 e-SCENTYA Safety Culture