BIMSA, BARCELONA d'Infraestructures MUNICIPALS, SA, ha confiat a e-SCENTIA per a la realització dels Treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l'execució de el projecte: "CONSTRUCCIÓ D'UN CAMP DE FUTBOL PROVISIONAL I DE LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER CIUTAT D'ASSUMPCIÓ I EL CARRER TUCUMÁN, AL BARRI DE BARÓ DE VIVER AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE "

El projecte va tenir com a objectiu l'execució dels treballs per a la construcció d'un camp de futbol provisional i la reurbanització del carrer Ciutat d'Asunción i el carrer Tucumán, del Barri Baró de Viver al districte de Sant Andreu de Barcelona.

La primera actuació corresponent a les tasques d'execució de camp de futbol, ​​van incloure:

Moviment de terres. Fonaments de la nova l'edificació projectada. Execució de murs de contenció perimetrals. Instal·lacions enterrades. Estructura edificació. Tancaments. Paviment grades. Façanes. Cobertes. Divisions interiors. Instal·lacions. Revestiments. Fusteria i serralleria. Paviments exteriors, interior i de camp. Equipaments i mobiliari de camp de futbol. Pintura interior i exterior.

L'actuació de la urbanització al c / Ciutat d'Asunción i c / Tucumán van incloure:

Desmuntatge d'elements actuals i enderroc de paviments. Execució de noves instal·lacions de sanejament, enllumenat públic, reg, semaforització. Execució de nous paviments. Plantacions i jardineria.

e-SCENTIA ha participat en la Coordinació de Seguretat i Salut durant la construcció del camp de futbol provisional i les obres de reurbanització del carrer ciutat d'Asunción i el carrer Tucumán al barri Baró de Viver al districte de Sant Andreu amb mesures de contractació sostenibles, tant com l'aprofitament i reciclatge de material existent, com implantació d'instal·lacions sostenibles i eficients com són plaques solars a la coberta.

 Pel que principalment s'ha gestionat una correcta coordinació d'activitats entre les diferents subcontractistes per garantir la seguretat i salut de tots els treballadors.

Es van realitzar Actes CAE per als treballs de reubicació d'espai per afectació a establiments confrontants, treballs de perforacions i sondejos, obertura de canals per a pas d'instal·lacions, subministrament i col·locació de mobiliari a vestidors, cuina i exterior de camp, i principalment amb motiu de pandèmia de COVID- 19, es van prendre una sèrie de mesures higièniques i de distanciament social que es van implantar immediatament i que tant contractistes principals com subcontractes van acatar amb responsabilitat, garantint en tot moment unes idònies condicions de seguretat i higiene en el lloc de treball.

 A més, es va gestionar i controlar accés de personal i material de manera segura per lloc assenyalat i delimitat per a tal efecte.

-Treballs de càrrega i descàrrega i manipulació de maquinària i materials.

- Es va controlar l'ús dels EPI reglamentaris.

- Mantenir el lloc de treball net i ordenat.

- la implantació de proteccions col·lectives per a treballs amb risc de caiguda en alçada.

 

e-SCENTIA, Safety Culture