Quan hem de muntar una bastida, sempre ens falta material d’una banda, i ens sobre de l’altra, o bé, no sabem on hem de col·locar les diferents peces que ens aporta el llogater o no disposem ni del manual d’instruccions de muntatge.

Llegeix més...

 

En les modificacions que introdueix l'únic article i annex del RD 2177/2004, que modifica el RD 1215/1997, on s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut laborals per a la utilització pels treballadors d'equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada, s'observa que:

TOTS ELS TREBALLADORS DE TREBALLS VERTICALS SIGUIN NOVELLS O EXPERIMENTATS TENEN L'OBLIGACIÓ DE RESCAT.

Llegeix més...

 

Només aquells productes que en el seu procés de fabricació i cicle de vida produeixen poca incidència en el medi ambient són mereixedors d'aquesta distinció.

Les etiquetes ecològiques són fruit del creixent interès que mostra la societat en general per preservar el medi ambient. Aquest distintiu permet que els consumidors i usuaris puguin triar les opcions que redueixen els efectes ambientals adversos, contribuint així a un ús eficaç dels recursos ia un consum responsable.

Llegeix més...

 

Addicionalment als requisits de formació definits en l'Article 19 de la Llei 31/1995 LPRL, també trobem una sèrie de requisits legals quant a formació pel que fa a la utilització d'equips de treball per part de treballadors, independentment del sector d'activitat, continguts en l'article 5 del RD 1215/1997:

Llegeix més...

 

L'Origen de l'obligació de l'empresari de garantir la formació als seus treballadors en matèria de PRL el trobem en l'article 19 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.

"1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta , como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

Llegeix més...