Per principis i des dels seus inicis, la Direcció d'e-SCENTIA ha centrat els seus esforços en construir una empresa que contingui en el seu ADN la Responsabilitat Social Corporativa, incloent activament dins d'aquest concepte també la igualtat d'oportunitats i la no discriminació.

A e-SCENTIA, la igualtat d'oportunitats la concebem en un marc ampli que  inclou la no discriminació per raons de sexe, però també la ocasionada per raça, edat, religió, orientació sexual, etc.

En general:

  • La pròpia Direcció de l'empresa incorpora en el seu ADN i des dels inicis les creences i valors de la igualtat d'oportunitats, el que ha fet que s'hagi evitat de forma clara la discriminació directa i en gran part la indirecta.
  • Les mesures orientades a la flexibilitat horària, tele-treball, etc., que en general afavoreixen la conciliació familiar estan implantades a e-SCENTIA des dels seus orígens, fet que redueix en part la discriminació indirecta.
  • L'activitat de l'empresa i la major part dels llocs de treball existents en ella, no tenen actualment excessius prejudicis sobre la preferència de ser executat per un home o una dona.
  • Sent una empresa jove, no s'arrossega el llast de corregir les desigualtats d'oportunitats creades en el passat.
  • L'estadística i probabilitat poden haver fet la resta.

Així doncs, a e-SCENTIA el Pla d'Igualtat es concep com una estratègia empresarial destinada a:

  • Assolir la igualtat real entre dones i homes a la feina eliminant estereotips, actituds i obstacles que dificultin als treballadors que conformen l’equip d’e-SCENTIA accedir i desenvolupar-se en determinats llocs de treball en igualtat de condicions per a tots.
  • Promoure mesures que afavoreixin la incorporació, la permanència i el desenvolupament de la carrera professional de les persones, amb l'obtenció d'una participació equilibrada de dones i homes en tots els llocs de treball i en tots els nivells de responsabilitat.
  • Ser un pla d'acció intern que abasti decisions operatives i estratègiques.