• Lloc: Avinguda Diagonal – Esplugues de Llobregat

  • Client: Àrea Metropolitana de Barcelona

  • Període: Novembre 2021 – Abril 2022

Després de les darreres inspeccions realitzades al viaducte de la C-32, al Pk 63+000 que passa per sobre de l’Avda. Diagonal de Barcelona i que realitza les funcions d’unió d’aquestes vies amb la B-20, es determina entre altres la necessitat de realitzar la substitució dels aparells de suport.

L’estructura consta de 4 viaductes esbiaixats i independents entre si de llums 39 + 49 + 39, que a més es troba en un nus viari d’una alta intensitat de pas, fet que planteja una actuació amb la mínima incidència al trànsit viari, per la qual cosa el 100% de les activitats s’han desenvolupat en hores nocturnes, però a més que la infraestructura tingui la menor desviació possible perquè els vehicles puguin continuar fent-ne ús, per això es va definir que l’hissada de l’estructura es realitzi amb un desplaçament mínim, al voltant dels 2mm.

S’han realitzat els talls de carril adjacents a cadascuna de les piles i/o estreps de suport, per garantir la seguretat dels operaris que han desenvolupat la seva activitat a l’espai.

Les tasques amb més dificultat han estat el muntatge i el desmuntatge diari dels talls de carril i la senyalització dels mateixos, per garantir la seguretat de l’usuari de les vies afectades, així com dels mateixos treballadors en les tasques de reparació.

El muntatge i desmuntatge de les bastides que s’han necessitat en les reparacions dels dos estreps als dos extrems, especialment la bastida situada al costat mar per trobar-se en un lateral amb un fort pendent d’accés.

També les tasques de tall amb fil de diamant han estat un dels moments claus per a l’èxit de les tasques en matèria de seguretat i salut, on s’ha hagut de preveure la coordinació de la maquinària de tall, d’elevació dels sistemes de tall, elevació dels operaris en fase de muntatge, etc.

L’èxit d’aquestes actuacions és que l’usuari amb prou feines noti la presència d’aquesta activitat durant aquestes, a allargar la vida útil i la durabilitat de la infraestructura, millorar el confort i la seguretat dels usuaris.

Pont C-32 sobre la Diagonal