Conclusions sobre criteri tècnic Nº 83/2010 sobre la presència dels recursos preventius a les empreses, centres i llocs de treball, aplicat a les obres de construcció:

  1. En el cas que les empreses subcontractistes de les obres de construcció (i no la contractista principal) realitzi un treball perillós dels previstos a l’article 22 bis 1 b) RD 39/97, que motiva la presència d’un recurs preventiu, que a més a més estigui recollit a l’avaluació de riscos, serà l’empresa subcontractista la que està obligada a designar l’esmentat recurs. Això, sense prejudici de les obligacions que corresponen al contractista principal.

Llegeix més...

Aquesta llei té principalment dos objectius: d’una banda, aconseguir una societat inclusiva i accessible que permeti d’avançar cap a la plena autonomia de les persones, eviti la discriminació i propiciï la igualtat d’oportunitats per a tothom, especialment per a les persones que tenen discapacitats; de l’altra, actualitzar i facilitar un marc normatiu propi més àgil en matèria d’accessibilitat, adequat a les directrius internacionals, europees i estatals, en exercici de les competències de la Generalitat.

Llegeix més...

 

Per tots és conegut que cal minimitzar els riscos que generen les nostres obres sobre tercers, ja siguin aquests empreses, vianants o qualsevol altra afectació. Per descomptat qualsevol tècnic d'obra o Coordinador de Seguretat i Salut pensarà a redactar una acta de coordinació d'activitats empresarials, posar en marxa un protocol de planificació i control, etc., De la mateixa manera que en el cas que terceres empreses afectin les nostres obres.

Però què passa quan són terceres persones, els propis "vianants", els que generen els riscos sobre els treballadors de l'obra?

Llegeix més...

 

Davant les reclamacions formulades per diferents Col·legis Professionals, el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha aclarit què Tècnics es consideren competents segons el RD 235/213 de 5 d'abril pel qual s'aprova el Procediment bàsic per la certificació de l'Eficiència Energètica dels edificis.

Llegeix més...

 

Ja vam veure quan cal elaborar un estudi de seguretat i salut en un projecte segons el que indica el RD 1627/97 en una entrada anterior. (veure entrada)

Així mateix, en l'article 5 d'aquest mateix Reial decret s'indica el contingut mínim de l'Estudi de Seguretat i Salut:

Llegeix més...

 

Al juny de 2013, apareix la Llei 8/2013 d'rehabilitació, regeneració i renovació urbanes que modifica els articles 2 i 3 del codi tècnic de l'edificació així com l'annex III referit a la terminologia utilitzada en aquesta llei.

Llegeix més...

 

L'obligació de la redacció d'un Estudi de Seguretat i Salut integrat en el Projecte prové del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

Segons el seu article 4 (Obligatorietat de l'estudi de seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut en les obres), el promotor d'una obra de construcció està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de seguretat i salut en els projectes en què es donin algun dels supòsits següents:

Llegeix més...