Ja vam veure quan cal elaborar un estudi de seguretat i salut en un projecte segons el que indica el RD 1627/97 en una entrada anterior. (veure entrada)

Així mateix, en l'article 5 d'aquest mateix Reial decret s'indica el contingut mínim de l'Estudi de Seguretat i Salut:

- Memòria descriptiva: indicant els procediment, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar, identificació dels riscos laborals; descripció dels serveis sanitaris i comuns de què ha d'estar dotat el centre de treball de l'obra, etc.

- Plec de condicions particulars: en què es tindrà en compte la legislació aplicable, així com les prescripcions a complir en relació amb les característiques, utilització i conservació de les màquines estris, eines, sistemes i equips preventius.

- Plans i gràfics: per a la comprensió de les mesures preventives.

- Mesuraments de totes aquelles unitats o elements de seguretat i salut en el treball.

- Pressupost de despeses previstes per a l'execució de l'estudi de seguretat i salut.

En l'estudi de seguretat i salut es contemplaran també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salu , els previsibles treballs posteriors.

 

En els casos que no cal l'elaboració de l'Estudi de Seguretat i Salut, sent suficient l'Estudi Bàsic, aquest no és conceptualment diferent a l'anterior, ja que en els dos casos l'objectiu és establir, ja en el projecte, les previsions necessàries per evitar o aïllar els riscos identificats com de probable aparició durant l'execució de l'obra, per tal d'evitar o protegir dels seus efectes.

En el cas de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, la seva realització es concreta en la redacció d'una memòria o informe, sense que sigui obligatori incloure Plànols, Amidaments, Pressupost o Plec de condicions com a tals. Tot i això, aquest Estudi Bàsic haurà de ser en qualsevol cas prou detallat per permetre la posterior elaboració del Pla de Seguretat i Salut en base a ell, havent de contemplar i desenvolupar com a mínim:

- Normes de seguretat i salut aplicables a les obres.

- Identificació dels riscos que poden ser evitats, indicant les mesures.

- Consideracions particular als riscos inclosos en l'Annex II del RD 39/1997.

- Relació dels riscos que no poden eliminar i proposta de mesures preventives i de protecció per controlar i reduir aquests riscos, valorant la seva eficàcia.

- Normalització de proteccions mínimes exigibles en l'execució de cada unitat d'obra.

- Previsions i informacions útils per efectuar treballs posteriors.