Al juny de 2013, apareix la Llei 8/2013 d'rehabilitació, regeneració i renovació urbanes que modifica els articles 2 i 3 del codi tècnic de l'edificació així com l'annex III referit a la terminologia utilitzada en aquesta llei.

Els seus principal missió és la de reflectir que el codi tècnic de l'edificació és una normativa d'aplicació tant a obra nova com per a intervencions en edificis existents, i és sobre aquest tipus d'actuacions sobre les que realitza els principals canvis, així en l'annex III, Terminologia, afegeix el terme Intervenció en els edificis existents i canvia la definició de Manteniment, deixant clar quina és la principal motivació d'aquest canvi en el CTE.

 

 

 

En resum tracta de millorar l'adaptabilitat del CTE a edificis on la seva aplicació sigui dificultosa o poc viable. En aquests casos, segons la Llei 8/2013, sol·licita que es justifiqui en el projecte, i en qualsevol cas, el tècnic competent que el subscriga serà el responsable de les reformes i actuacions dutes a terme. En qualsevol cas, el resultat final garantirà les condicions inicials de l'edifici i mai inferiors, a més serà comunicat a propietaris i usuaris perquè prenguin les mesures oportunes de conservació i manteniment de l'edificació.

En el projecte s'indicarà si s'intervé o no sobre l'estructura preexistent. Haurà de ser aquesta indicació clara i explícita.

A més en el cas que es produeixi només un canvi d'ús de tot l'edifici o part del mateix, se li exigirà que compleixi amb els requisits mínims dels documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació.