Per tots és conegut que cal minimitzar els riscos que generen les nostres obres sobre tercers, ja siguin aquests empreses, vianants o qualsevol altra afectació. Per descomptat qualsevol tècnic d'obra o Coordinador de Seguretat i Salut pensarà a redactar una acta de coordinació d'activitats empresarials, posar en marxa un protocol de planificació i control, etc., De la mateixa manera que en el cas que terceres empreses afectin les nostres obres.

Però què passa quan són terceres persones, els propis "vianants", els que generen els riscos sobre els treballadors de l'obra?

 

No és una situació quotidiana en què estiguem habituats a treballar, però malauradament ens hi podem trobar. La convivència entre obres i veïns moltes vegades no és fàcil, ni estimada. En aquesta situació, el "veí" (generalitzant i sense pensar en ningú en concret), que no desitja la presència de les obres per qualsevol motiu, pot generar una sèrie de riscos als nostres treballadors, que hem de protegir*.

Normalment, són agressions verbals que es poden solucionar parlant amb els mateixos operaris, fent que obviïn aquests comentaris, o mitjançant una petita mediació i intentant buscar solucions al possible malestar i/o conflicte existent. Però quan això no és suficient i se sobrepassen els límits de les agressions verbals i arriben a les amenaces tant verbals com físiques, què cal fer?

Per descomptat, donar a conèixer a totes les parts implicades els riscos que s'estan generant, perquè es convoquin les reunions veïnals que corresponguin, i al mateix temps establir un annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra, que reforci el pla d'emergències per a aquests casos, ja que gairebé sempre es passa de puntetes per aquestes situacions.

En aquest annex reflectirem la situació que s'està vivint, s'identificarà el risc probable, i com a mesura preventiva d'actuació, es posarà de manifest la situació a l'autoritat competent (ja sigui Guàrdia Urbana, Policia Local, o qualsevol altre cos de seguretat que correspongui), per donar-los comunicació d'aquestes amenaces o agressions.


És bàsic que el treball sigui conjunt entre les empreses implicades i els treballadors, i per això es desenvolupa l'Annex comentat, que ha de ser difós entre tots els treballadors.

Altres mesures a observar en l'Annex poden ser, bàsicament, denunciar de manera continuada i per tots els treballadors afectats a l'agressor/s en qüestió. No només s'ha de denunciar l'agressió (verbal o física) produïda, a partir d'aquest moment, qualsevol operari que el/s identifiqui als voltants de l'obra ha de trucar al 112, comunicant que és la continuació d'una denúncia, de manera que les forces de seguretat actuïn amb més rapidesa i ajudant a l'efectivitat de la resolució del conflicte.


* En aquest article no tractem els possibles orígens inicials d'aquest risc, ja que podríem divagar molt sobre això i cada cas és un món, sinó només definir un procediment d'actuació a l'hora de treballar en determinades situacions.