En les modificacions que introdueix l'únic article i annex del RD 2177/2004, que modifica el RD 1215/1997, on s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut laborals per a la utilització pels treballadors d'equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada, s'observa que:

TOTS ELS TREBALLADORS DE TREBALLS VERTICALS SIGUIN NOVELLS O EXPERIMENTATS TENEN L'OBLIGACIÓ DE RESCAT.

Per a aquests treballadors novells amb nivell de formació I, els recordem que:

Punts essencials per mantenir la calma i la serenitat en els moments crítics del nostre treball en treballs verticals.

És per això que volem donar les pautes mínimes ia seguir per dur a terme simulacres de rescat per a aquest tipus de treballs:

 

Recomanem que com a mínim s'han de realitzar dos simulacres d'emergència en els treballs verticals, i el més important practicar el simulacre, encara que sigui a terra per no oblidar tècnica i processos.


Altres observacions i recomanacions que li fem per acabar de polir el simulacre són:

Bon treball.