Només aquells productes que en el seu procés de fabricació i cicle de vida produeixen poca incidència en el medi ambient són mereixedors d'aquesta distinció.

Les etiquetes ecològiques són fruit del creixent interès que mostra la societat en general per preservar el medi ambient. Aquest distintiu permet que els consumidors i usuaris puguin triar les opcions que redueixen els efectes ambientals adversos, contribuint així a un ús eficaç dels recursos ia un consum responsable.

Els orígens de les etiquetes ecològiques es remunten a les etiquetes amb expressions com "reciclable" "baixa energia" i "contingut reciclat" que algunes empreses en resposta a aquesta sensibilitat en auge col·locaven en els seus productes, molt conscients que això podia proporcionar-los una major competitivitat. No obstant això aquelles etiquetes no estaven estandarditzades, ni eren atorgades per organismes o entitats aliens, de manera que el consumidor no podia estar segur de la seva veracita. Aquest problema va quedar resolt amb l'establiment oficial de 3 tipus d'etiquetes:

Etiquetes tipus I o Ecoetiquetes: Es regeixen per la norma ISO 14024 i són sistemes voluntaris de qualificació ambiental que identifiquen i certifiquen que certs productes o serveis tenen una menor afecció sobre el medi ambien .

• FSC: Aquesta etiqueta és d'aplicació a productes de fusta fabricats responsablement . Permet identificar l'origen del producte , garantint la seva qualitat i el bon desenvolupament que ha tingut el procés de producció. Les empreses que tenen aquest certificat es sotmeten al "Decàleg Verd ", que permet minimitzar l'impacte ambiental entenent que tot el desenvolupament forestal ha de conservar la diversitat biològica i els seus valors associats, recursos d'aigua, sòls i ecosistemes fràgils i únics, a més de els paisatge .

• AENOR: la marca espanyola AENOR Medi Ambient , gestionada per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació , és de caràcter voluntari. Cada unitat de producte certificat presenta el logotip AENOR Medi Ambient.

• ÀNGEL BLAU: és una marca alemanya concebuda per a distingir els productes amb baixa incidència sobre el medi ambient durant el seu cicle de vida.

• DISTINTIU DE GARANTIA DE QUALITAT AMBIENTAL: creada pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya per garantir la qualitat ambiental de determinats productes o característiques d'aquests.

• EU LABEL: aquest distintiu que permet identificar aquells productes més respectuosos amb el medi ambient, és l'etiqueta de la Unió Europea, i per tant és vàlida en tots els seus estats membres. L'esquema del sistema d'etiquetatge ecològic europeu es basa en el reglament ( CEE ) nombre 880/92, de 23 de març de 1992.

• ENVIRONMENTAL CHOICE: és una marca canadenca certificada per l'Environment Canada Independent Technical Agency . Certifica productes i serveis que estalvien energia, que utilitzen materials reciclats o bé productes que podran ser reutilitzats.

• ANAB-IBO-IBN: és la marca italiana per productes bioecològics. Està certificada per l'Associazione Nazionales Architettura bioecològica ( ANAB ), en col·laboració amb altres instituts estrangers, com l'Institut Fur Baubiologie vaig Neubeuern d'Alemanya i el Österreichisches Institut fur Baubiologie und-okologie de Viena.


Etiquetes tipus II o Autodeclaraciones Ambientals: Es regeixen per la norma ISO 14021 i són autodeclaracions informatives d'aspectes ambientals de productes per considerar-los com productes ecològics. Les realitza el propi fabricant en forma de textos, símbols o gràfics i exigeixen la responsabilitat de compliment del contingut de la informació, com ara etiquetes en el producte, envasos, literatura del producte, butlletins tècnics, avisos, publicitat, mitjans digitals o electrònics i internet. Aquest tipus d'etiqueta no és susceptible encara que si preferible d' una certificació d'una tercera part independent.


Etiquetes tipus III o Declaracions Ambientals: Es basen en les normes ISO 1440 referent a anàlisis de cicle de vida. Constitueixen un inventari de dades mediambientals quantificades d'un producte amb unes categories de paràmetres prefixats.