SISTEMES TÈCNICS CATALUNYA SL, ha confiat en e-SCENTIA   per a la realització dels Treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l'execució de el projecte: "PROJECTE BÀSIC modificat D'EDIFICI PLURIFAMILIAR AMB LOCAL, APARCAMENT I trasters A CARRER PASTORA, 1- 7 , RUBI, COMARCA DEL VALLES OCCIDENTAL "

El projecte desenvolupava les obres d’execució d'un edifici plurifamiliar de 24 habitatges, 1 local comercial i 27 places d'aparcament situat al carrer de la Pastora, 1-7 de Rubí (Barcelona), on es va contemplar la realització de les Plantes Pis, Sota Coberta i Coberta, ja que les Plantes Soterranis -2, i -1 i la Planta Baixa ja es trobaven construïdes.

e-SCENTIA ha participat en la Coordinació de Seguretat i Salut durant l'execució d'obra on principalment s'ha gestionat la coordinació d'activitats entre les diferents subcontractes controlant el seguiment de les instruccions i procediments de treball establerts en el Pla de Seguretat i Salut.

S'ha posat especial atenció als treballs amb risc de caiguda en alçada on es va assegurar tot el perímetre amb trams de bastida superiors i la instal·lació de línia de vida per reforçar la protecció.

Per a treballs de col·locació de baranes amb l'ajuda de camió grua i camió cistella, es va controlar l’ ús d'estabilitzadors i ús d'arnès ancorat a estructura fixa i estable, així com formació específica en plataformes elevadores.

Es va controlar l’accés del personal i material de forma segura pel lloc senyalitzat i delimitat per tal efecte, mitjançant la gestió documental i la corresponent CAE’s. S’han tingut en compte els riscos específics i com eliminar-los . Hem tingut especial atenció en l’ús dels reglaments dels EPI’s i el més important en qualsevol lloc de treball, mantenir l’espai sempre net i ordenat.

e-SCENTIA Safety Culture