DNA BARCELONA- PARTNERS, SL, ha confiat amb e-SCENTIA per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l'execució del: "PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA CONSTRUCCIÓ DE DOS EDIFICIS ENTRE MITGERES AMB 14 HABITATGES, LOCALS, APARCAMENTS I TRASTERS. AVINGUDA BARCELONA 11 I CARRER MONTJUÏC 14-16 Sant Joan Despí "

 El projecte va tenir com a objectiu la construcció de dos edificis entre mitgeres amb un total de 14 habitatges dividits en dos nuclis d'escala, que fan front a cada un dels carrers.

L'edifici en front al carrer de Montjuïc 14-16, amb dues plantes pis i el que fa front a l'Av. Barcelona 11, amb quatre plantes pis.

Amb una distribució de planta soterrani destinada a aparcament i trasters, planta baixa amb dos locals i dos habitatges i cada planta pis amb dos habitatges cadascuna.

La coberta, amb dues terrasses planes per bloc destinades al manteniment i col·locació de les instal·lacions de telecomunicacions, xemeneies, ventilació forçada i equips de climatització.

 e-SCENTIA ha participat en la Coordinació de Seguretat i Salut durant la construcció de la nova promoció d'habitatges en la parcel·la entre avinguda Barcelona i carrer Montjuïc de Sant Joan Despí. El que principalment s'ha gestionat ha estat una correcta coordinació d'activitats entre les diferents subcontractistes per garantir la seguretat i salut de tots els treballadors.

 - Es van realitzar actes CAE per als treballs de retirada de peces ceràmiques que conformaven la paret mitgera de la finca situada a l'av. Barcelona 13, ja que hi havia risc de despreniment de material i afectació a tercers.

- De la mateixa manera es van realitzar actes de reunions formatives amb els treballadors, on es recordava conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball, així com també mesures preventives i seguiment de protocol davant COVID-19.

- Es va gestionar i controlar retirada de material amb fibrociment per mitjà de personal qüalificat i autoritzat.

- Accés de personal i material de manera segura pels llocs assenyalats i delimitats per a tal efecte.

- Treballs de càrrega i descàrrega i manipulació de maquinària i materials.

- Es va controlar l'ús dels EPI’s reglamentaris.

- Mantenir el lloc de treball net i ordenat.

- Es va tenir especial cura amb la implantació de proteccions col·lectives per a treballs amb risc de caiguda en alçada en totes les fases del a obra.

 e-SCENTIA Safety Culture