SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA S.A., ha confiat amb e-SCENTIA per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució del projecte “ENDERROC DEL TANATORI DE SANCHO D’ÀVILA AL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA”

L'antic tanatori de Sancho de Àvila, estava compost per dos blocs un de PB + 3 i un altre de PB, amb 2 plantes subterrànies comunes que els comunicaven. Entre els dos blocs hi havia un pati que s'accedia des del Carrer Sancho d’Àvila per mitjà d'una rampa.

La superfície en planta on hi havia l'antic tanatori és de 2795 m2

Els treballs previs a la demolició, van ser la el desmuntatge de les instal·lacions i  retirada de mobiliari.

El procediment, per a la demolició dels blocs va ser utilitzant giratòries equipades amb pinces hidràuliques, que mossegaven els forjats i pilars de l'edifici, des de la cota més alta dels edificis fins a la cota inferior i cap a l’interior de les edificacions. Per disminuir la quantitat de pols se realitzaven regs a la estructura a demolir, es pren especial atenció en crear zones segures, prohibint el pas o tancant els accessos, per evitar personal en zones de perill. de caigudes de objectes i despreniments.

 e-SCENTIA ha contribuït en els treballs de coordinació de seguretat i salut verificant totes les accions necessàries per protegir els treballadors, així com als vianants i veïns que poguessin ser afectats per les obres en les diferents actuacions realitzades en el perímetre de l’espai d’obra, dels diferents perills que podien derivar-se de les activitats desenvolupades, verificant la correcta protecció perimetral i senyalització, així com l’execució dels treballs, i el seguiment dels procediments descrits i aprovats al pla de seguretat i salut de l’obra.

e-scentia safety culture