L’empresa VVV Proyectos con Ingenio, ha confiat en e-SCENTIA per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució del projecte “Urbanització del Pla de millora urbana de remodelació avinguda Santa Eulalia 95 PM-SEU 095” encomanats per l’ajuntament de Terrassa.

Les obres ha consistit en la creació d’un nou col·lector de aigües pluvials i un altre de aigües residuals, ja que fins ara les aigües s’abocaven  sobre el terreny a cel obert, una vegada els col·lectors construïts, s’ha fet una aportació de terres fins arribar a la cota dels carrers existents, per donar continuïtat en un futur al carrer Roger de Llúria. 

Els treballs han consistit en el sanejament de les terres per on circulava les aigües, excavació de les rases per on passaran els nou col·lector, construcció del nous pous de registre i aportació de material fins arribar a la cota dels carrers existents, Es toma especial atenció a l'hora de l’excavació de la rasa, i als treballs dins dels pous, ja que aquests són espais confinats. Sense oblidar els moviments de camions dins de l’obra, per entrar i sortir els camions es disposa de senyalista controlant el tràfic.

 e-SCENTIA ha contribuït en els treballs de coordinació de seguretat i salut verificant totes les accions necessàries per protegir els treballadors, així com als vianants i veïns que poguessin ser afectats per les obres en les diferents actuacions realitzades en el perímetre de l’espai d’obra, dels diferents perills que podien derivar-se de les activitats desenvolupades, verificant la correcta protecció perimetral i senyalització, així com l’execució dels treballs, i el seguiment dels procediments descrits i aprovats al pla de seguretat i salut de l’obra.

e-scentia safety culture