L’AMB ha confiat en e-SCENTIA  per a la realització dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució del projecte: SERVEI DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL I ABALISSAMENT PER A LA REALITZACIÓ D'UN CARRIL BUS A L'AVINGUDA FRANCESC MACIÀ, ENTRE L'AVINGUDA DE LA PALLARESA I EL C. STA. ANNA.

 L’actuació consistí en un canvi de secció de l’Avinguda Francesc Macià que comporta un canvi de número de carrils per sentit, adequant-se a una demanda molt més elevada en sentit ciutat. La solució final consensuada, comporta el trasllat de la parada 100547 de la Plaça Olimpo a una altra ubicació, passant a ser parada doble en sentit ciutat, de forma de garantir la distància de seguretat entre els usuaris i afavorint la velocitat comercial dels autobusos.

 Els treballs es van realitzar en horari diürn amb presencia de transit, per tant es van haver de realitzar senyalització i abalisaments necessaris per desviar el transit en les diferents disposicions durant l’execució dels treballs fins la nova ordenació definitiva.

 e-SCENTIA ha realitzat el seguiment de les mesures preventives previstes a l’avaluació de riscos específica per aquesta actuació, realitzant diverses visites. L’afectació principalment va ser a trasnit per la nova ordenació de carrils, i l’afectació a vianants es va limitar als moments de pintura en els passos de vianants, que es realitzaven en dos meitats.

 e-SCENTIA Safety Culture