La Falsa Seguretat

Amb el pas del temps, hem anat interioritzant que la prevenció ha d’estar integrada en la pròpia producció, que hem d’identificar els riscos, avaluar-los, minimitzar-los,... i en general cal reconèixer-ho, la part teòrica ens la coneixem al detall.Ja han passat més de 22 anys des de l’entrada en vigor de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals al nostre país, i 20 des del RD 1627/1997, que regula les actuacions en
matèria preventiva dins del sector de la construcció.

Tanmateix, quan llegim les estadístiques d’accidentalitat no quadra l’esforç teòric que estem fent amb els resultats, al 2016 al sector de la construcció, l’augment dels accidents lleus i greus, ha estat d’un 6,4% i un 5,7% respectivament. Se’ns haurien d’encendre les alarmes!

Llegeix més...

L’empresa BOSCH ha fet un comunicat a  través de la seva web sobre la necessitat de retirada urgent de les seves moles angulars de les sèries GWS 20, GWS 22, GWS 24, PWS 20, PWS 1900 y PWS 2000 fabricades entre el juny i l’agost de 2016. Veure pdf.

Podeu comprovar si la vostra moles és una de les afectades a través del següent enllaç:

https://www.anglegrindercare.com/es_ES/form

Igualment, nosaltres volem compartir el document que hem generat per tal de garantir que els nostres contractistes i subcontractistes no fan ús d’aquesta màquina.

 Descarregar PDF

A e-SCENTIA vetllem per la seguretat de tots.

El passat 29 de juliol, es va aprovar el RD 311/2016, que modifica el RD 1561/1995 de 21 de setembre, sobre jornades especials de Treball, en matèria de treball nocturn.

Es publica arrel de la necessitat d’incorporar correctament a l’ordenament jurídic nacional l’article 8 de la Directiva 2003/88/CE, de 4 de novembre de 2003, relativa a determinats aspectes de l’ordenació del temps de treball.

Llegeix més...

Els treballs amb material que contenen amiant no friable, s’emmarquen en general en el nivell de risc baix sempre i quan, es garanteixin unes mesures preventives mínimes que respectin el principi de minimitzar al màxim l’emissió a l’ambient de fibres d’amiant o pols que el contingui o el pugui contenir.

Llegeix més...