Per poder donar una resposta hauríem primer en conèixer el marc normatiu que s'aplica a Catalunya en matèria de protecció civil:

- La Llei 4/1997 de protecció civil a Catalunya

- L'article 132 de l'Estatut d'autonomia de 2006

- Decret 82/2010 de 29 de maig

 

Tot i això, l'existència del CECAT es anterior, ja que es va crear mitjançant el Decret 246/1992, de 26 d'octubre.

 

Dins d'aquest marc normatiu, es crea el CECAT, que és l'acrònim de "Centre de Coordinació Operativa de Catalunya", és a dir és un espai des d'on es gestionen totes les emergències que es produeixen i amb la missió de:

- Informar
- Comunicar
- Coordinar els diferents cossos operatius
- Donar suport
- Optimitzar els recursos

Té com a finalitat la seguretat de les persones, dels seus béns i drets, així com la previsió i la minimització dels efectes que poden patir en cas d'emergència.
És per això que el CECAT disposa de sistemes que realitzen valoracions continuades de l'evolució dels diferents fenòmens naturals o tecnològics que hi ha a les diferents parts del nostre territori i realitzen de manera continuada valoracions sobre si es necessiten mesures extraordinàries o no, és a dir si es converteix en una situació d'emergència.

 

Actualment a Catalunya hi ha dues centre gestors que es troben comunicats bidireccionalment, de manera que es recolzen mútuament i garantint d'aquesta manera que almenys un centre gestor d'emergències es trobi operatiu. Els dos actuen com si només hi hagués un únic centre, i l'usuari no sap si està parlant amb el centre ubicat a Barcelona o el situat a Reus.

Al CECAT es troben les sales receptores de les trucades d'emergència 112, així com les sales centrals dels operatius d'emergència actuants, els centres receptors d'alarmes ( CRA ), i altres centres d'emergència que puguin estar recollits en els plans d'emergència de protecció civil i en els convenis vigents, com el CECOP (Centre de Coordinació Operativa) de l'Administració de l'Estat o els centres d'emergència dels àmbits confrontants a Catalunya, si hi ha afectació més enllà del territori català.

 

El CECAT, disposa de diverses sales per a la gestió de les emergències, ja que, durant les mateixes, és on s'ubica el director dels plans de protecció civil com l'INUNCAT, INFOCAT, etc, que en el cas de Catalunya és el conseller d'Interior.

Així al CECAT trobem les sales de premsa, que és on s'ubiquen tots els mitjans i des d'on es transmeten les informacions cap a la ciutadania. La sala d'autoritats que és on se situen els directors dels plans, i la sala tècnica que és on se situen els experts en les diferents matèries d'autoprotecció i que són els assessors experts del director del pla.

Al CECAT, les comunicacions són imprescindibles i és per això que es disposen de diferents vies de comunicació, ja sigui per cable o via aèria, ja que és primordial la transmissió de comunicació a la població.

També en el mateix edifici s'ha de garantir la protecció dels seus ocupants, és per això que fins i tot disposa de dipòsits d'aigua potable, queviures, etc, a més dels sistemes habituals de detecció d'incendis, extinció, etc, que poden disposar qualsevol altre equipament, el nostre sistema d'autoprotecció també ha autoprotegir-se.