POLÍTICA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

 E-SCENTIA declara el seu compromís en l'establiment i desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre les persones, sense discriminar directament o indirectament per qualsevol raó ja sigui de sexe, polític, racial religiosa, etc., així com en l'impuls i foment de mesures per aconseguir la igualtat real en el si de la nostra organització, establint la igualtat d'oportunitats entre totes les persones que formen l’equip d’E-SCENTIA com un principi estratègic de la nostra Política Corporativa i de Recursos Humans, d'acord amb la definició d'aquest principi que estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març i les seves disposicions addicionals.

En tots i cada un dels àmbits en què es desenvolupa l'activitat d'aquesta empresa, des de la selecció a la promoció, passant per la política salarial, formació, condicions de treball, ocupació, salut laboral, ordenació del temps de treball i conciliació, assumim el principi d'igualtat d'oportunitats entre les persones, atenent de manera especial a la discriminació indirecta, entenent per aquesta "la situació en què una disposició, criteri o pràctica aparentment neutres, posa a una persona d'un sexe, raça, cultura, etc., en desavantatge particular respecte de persones d'altres condicions".

Pel que fa a la comunicació, tant interna com externa, s'informarà de totes les decisions que s'adoptin al respecte i es projectarà una imatge de l'empresa d'acord amb aquest principi d'igualtat d'oportunitats.

Els principis enunciats es portaran a la pràctica a través del foment de mesures d'igualtat suposin millores respecte a la situació present, arbitrant els corresponents sistemes de seguiment, amb la finalitat d'avançar en la consecució de la igualtat real entre persones a l'empresa i, per extensió, en el conjunt de la societat.

Per dur a terme aquest propòsit es comptarà amb la representació legal de les persones treballadores de la nostra empresa i no només en el procés de negociació col·lectiva, tal com estableix la Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva entre treballadors, sinó en tot el procés de desenvolupament i avaluació de les esmentades mesures d'igualtat.

 

 

DECLARACIÓ SOBRE L’ASSETJAMENT SEXUAL I L’ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE 

La direcció vol aconseguir un entorn de treball productiu, segur i respectuós per a totes les persones.

Totes les persones que formen part d’e-SCENTIA tenen dret a que es respecti la seva dignitat i l’obligació de tractar les persones amb les quals es relacionen per motius laborals (clientela, empreses proveïdores, partners, etc.) amb respecte, i de col·laborar perquè tothom sigui respectat.

D’acord amb aquests principis, e-SCENTIA declara que l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe no seran permesos ni tolerats sota cap circumstància. No han de ser ignorats I seran sancionats amb contundència.

e-SCENTIA demana que cada una de les persones de l’organització, i especialment aquelles amb autoritat sobre les altres, assumeixin les seves responsabilitats:

  • Evitant les accions, els comportaments o les actituds de naturalesa sexual, amb connotacions sexuals, o que es fan per raó del sexe d’una persona, que són o que puguin resultar ofensives, humiliants, degradants, molestes, hostils o intimidatòries per a algú.
  • Actuant de forma adequada i solidària davant d’aquests comportaments o situacions, d’acord amb les orientacions que estableix aquest protocol: no ignorant-los, no tolerant-los, no deixant que es repeteixin o que s’agreugin, posant-los en coneixement i demanant suport a les persones adequades, donant suport a les persones que els puguin estar patint.

e-SCENTIA es compromet a:

  • Difondre un protocol i facilitar oportunitats d’informació i formació per a tots els seus membres i, en especial, l’equip directiu per contribuir a crear una major consciència sobre aquest tema i el coneixement dels drets, les obligacions i les responsabilitats de cada persona.
  • Donar suport i assistència específica a les persones que puguin estar patint aquestes situacions, nomenant una persona/una relació de persones amb la formació i les aptituds necessàries per a aquesta funció.
  • Articular i donar a conèixer les diferents vies de resolució d’aquestes situacions dins de l’empresa.
  • Garantir que totes les queixes i les denúncies es tractaran rigorosament i es tramitaran de forma justa, ràpida i amb confidencialitat.
  • Garantir que no s’admetran represàlies envers la persona assetjada que presenti queixa o denúncia interna o envers les persones que participin d’alguna manera en el procés de resolució.

El protocol que acompanya aquesta declaració concreta que aquests compromisos seran revisats periòdicament.