Empreses, organismes públics, autònoms,... amb treballadors contractats per compte aliè, en qualsevol sector o activitat, estan obligats a complir els requeriments de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, així com de tota la normativa que deriva d'aquesta.

e-SCENTIA ofereix serveis d'assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals sobre la base de l'àmplia experiència dels seus tècnics en aquesta àrea, podent donar suport i seguiment en temes relacionats amb la PRL en qualsevol sector d'activitat:

- Estudi de necessitats formatives i capacitació en matèria de prevenció de riscos dels treballadors.

- Suport per al compliment legal de la normativa de prevenció de riscos laborals.

- Supervisió i seguiment del treball realitzat pels Serveis de Prevenció Aliens i Serveis de Prevenció Propis.

 

 

 

 

A més, les activitats desenvolupades en obres (construcció, manteniment, ...) es veuen afectades per requisits legals addicionals a la resta de sectors d'activitat. e-SCENTIA ofereix serveis específics per a aquestes activitats d'obra, construcció i manteniment, àrees en què disposem d'un extens know-how:

- Estudis de Seguretat i Salut en redacció de projectes.

- Plans de Seguretat i Salut.

- Assessorament per al compliment de la Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i normativa relacionada.

- Suport a coordinadors de seguretat i salut i tècnics de prevenció.

- Supervisió i seguiment del treball realitzat pels Serveis de Prevenció Aliens i Serveis de Prevenció Propis.

  

 

 

 

 

 

e-SCENTIA no exerceix com a Servei de Prevenció Aliè (SPA), encara que disposem de convenis amb diversos SPA acreditats per al desenvolupament de les activitats preventives en les empreses, en compliment amb la Llei 31/1995 i normativa relacionada, realitzant els serveis que requereixin d'aquesta acreditació a través d'aquests SPA.