El RD 1627/1997, en el seu article 3, exigeix realitzar una coordinació de seguretat i salut:

- En fase de redacció de projecte: sempre que hi hagin més d’un projectista.

- En fase d’execució d'obra: sempre que intervingui més d’una empresa, o bé, una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.


El promotor, abans de l’inici dels treballs o tant aviat com es constati alguna de les esmentades circumstàncies, designarà un Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o en la redacció del projecte.


Els requeriments tècnics per la figura del Coordinador de Seguretat i Salut serà la d’un enginyer, enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic.

El personal que desenvolupa les tasques de coordinació de seguretat i salut a e-SCENTIA, a més d'aquest requisit legal, compta amb un formació específica i complementària en prevenció, tant a través dels màster en Prevenció de Riscos Laborals, en les seves 3 especialitats, com la formació específica com a Coordinadors de Seguretat i Salut. Sense oblidar que la tècnica de la construcció és molt específica i es requereix d'experiència i coneixements tècnics i pràctics.

Accedir a la presentació del Servei>>