Els projectes han d'incloure un Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut tal com es requereix en el RD 1627/1997. Aquest document és part integrant i indispensable i ha de ser coherent amb el mateix. El realitzen els tècnics encarregats de la redacció del projecte, podent també incloure un coordinador de seguretat i salut en fase de projecte per a tal fi.

Aquest document s'encarrega de preveure els possibles riscos i perills per a la seguretat en el moment en què es desenvolupi l'obra, suposant una hipòtesi d'execució, i proposant els procediments de treball i mesures preventives necessàries per evitar els riscos i perills.

L'Estudi de Seguretat i Salut és el document a partir del qual es va a desenvolupar el Pla de Seguretat i Salut per a l'obra i treballs que contempla el Projecte. Per això és molt important que estigui el més correctament elaborat possible, o comencem coixos des d'un inici. En la fase de redacció d'un projecte, és el moment adequat per aplicar mesures preventives organitzacionals i a nivell de disseny, sent aquestes les mesures més efectives que existeixen, eliminant d'origen molts dels riscos que posteriorment es presenten en l'execució dels treballs.

 

L'equip d'e-SCENTIA té una llarga experiència en la redacció i elaboració d'Estudis de Seguretat i Salut, així com de Plans de Seguretat i Salut, havent redactat o aprovat centenars d'ells.

Posem a la seva disposició tot el nostre saber fer perquè els seus estudis i plans de seguretat i salut siguin una eina útil i eficaç per a la gestió de la prevenció, així com per al compliment de tots els requisits legals, evitant posteriors sorpreses i inconvenients.