En aplicació de l'Estudi de Seguretat i Salut o, si s'escau, de l'estudi bàsic, cada contractista encarregat d'executar la totalitat o una part d'un projecte, ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el que s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.

Així doncs, el pla de seguretat i salut és un document en el qual el contractista identifica, planifica, organitza i controla, tant cadascuna de les activitats a realitzar des del punt de vista preventiu, com els procediments de treball a aplicar per a això, així com els riscos derivats de les activitats a realitzar i les mesures preventives a adoptar en cada cas per a l'eliminació o control dels mateixos.

Aquest document serà el punt de referència de la prevenció de riscos en tota obra de construcció o manteniment, sent vital que aquest contempli correctament totes les fases d'execució i riscos, havent de ser les seves mesures correctores les adequades i suficients. En cas contrari estarem afavorint la multiplicació dels accidents en obra, assumint les responsabilitats que deriven d'una incorrecta gestió del Pla de Seguretat i Salut.

 

 

 

L'equip d'e-SCENTIA té una llarga experiència en la redacció i elaboració d'Estudis de Seguretat i Salut, així com de Plans de Seguretat i Salut, havent redactat o aprovat centenars d'ells.

 

Posem a la seva disposició tot el nostre saber fer perquè els seus estudis i plans de seguretat i salut siguin una eina útil i eficaç per a la gestió de la prevenció, així com per al compliment de tots els requisits legals, evitant posteriors sorpreses i inconvenients.