El Pla d'Emergències és la planificació i organització humana per a la utilització òptima dels mitjans tècnics previstos amb la finalitat de reduir al mínim les possibles conseqüències humanes i econòmiques que puguin derivar de la situació d’emergència.

Els plans d’emergència venen regulats pel Marc Normatiu de la Llei 31/1995 i l’Ordre Ministerial de 29 de novembre de 1984, a més de les específiques de cada sector.

Els factors de risc per a la redacció dels Plans d’emergència són:

  1. Densitat d'ocupació
  2. Característiques dels ocupants
  3. Existència de personals forani
  4. Limitacions lumíniques

El document resultant constarà dels següents documents:

Document 1: Evaluació de riscos

Document 2: Medis de protecció

Document 3: Pla d'emergència

Document 4: Implantació