E-SCENTIA GLOBAL, SLU disposem d’un sistema de gestió integral i els comuniquem que avaluem i re-avaluem als nostres proveïdors sobre la base dels criteris de garantia de gestió integral. Per a això, si no disposen d’un Sistema de Gestió implementat en la seva organització els farem arribar el nostre compromís sobre la nostra gestió de qualitat integral.

A més, els avaluarem sobre la base del seu preu, resposta i adaptabilitat.

Requisits GENERALS dels proveïdors d’E-SCENTIA GLOBAL, SLU

 • Conèixer i complir la legislació vigent aplicable als seus productes i/o serveis en qüestions mediambientals i de seguretat i salut.
 • Disposar d’una modalitat preventiva segons l’especificat en la llei 31/1995 i l’RD/1997.
 • Si el proveïdor disposa d’un Sistema de Gestió Mediambiental certificat, el posarà en coneixement d’E-SCENTIA GLOBAL, SLU
 • Aportar a E-SCENTIA GLOBAL, SLU qualsevol informació i/o documentació addicional que els sigui sol·licitada sobre els aspectes ambientals dels seus productes i/o serveis, inclòs certificat de modalitat preventiva o una altra documentació rellevant en Seguretat i Salut.

Requisits específics per a subministradors de productes químics i substàncies perilloses

 • Subministrar únicament productes que compleixin amb els estàndards de seguretat i medi ambient aplicables, donant prioritat i informant sobre les alternatives menys contaminants.
 • Enviar actualitzada la corresponent Fitxa de Seguretat dels productes subministrats.
 • Assessorar sobre les millores alternatives disponibles, des del punt de vista ambiental i de seguretat i salut, dels productes subministrats.

Requisits específics per a tallers i serveis tècnics de vehicles i maquinària.

 • Gestionar els residus perillós generats d’acord amb la normativa vigent.
 • Enviar número de productor de residus.

Requisits específics per a empreses i serveis de transport.

 • Prestar els serveis de transport de materials d’acord amb la normativa vigent en matèria d’emissions dels vehicles de motor.
 • Realitzar una conducció eficient i segura que minimitzi les emissions i el consum de carburant dels seus vehicles.

Requisits específics per a empreses de lloguer de maquinària

 • La maquinària tindrà marcatge CE a Europa, en altres àmbits segons exigència legal o del client final.
 • Realitzar el manteniment adequat. Assegurar que els motors de combustió operen en bones condicions i les seves emissions compleixen la legislació vigent.
 • Gestionar els residus perillosos generats d’acord amb la normativa vigent.
 • Disposar de la informació sobre riscos i d’utilització

Requisits específics per a gestors de residus

Disposar del registre com a gestor de residus

Emplenar i facilitar a E-SCENTIA GLOBAL, SLU els documents oficials que avalin la correcta gestió dels residus perillosos recollits.

Sempre que sigui possible, destinar a reciclatge o reutilització els residus lliurats per E-SCENTIA GLOBAL, SLU en aquest cas, haurà d’indicar en els seus albarans, factures o en document a part, que els residus es destinaran a operacions de reciclatge.

Nota: Si per circumstàncies de la seva empresa no pogués complir els requisits anteriorment relacionats, preguem que ens ho comuniqui immediatament per a poder trobar la solució mes adequada per a totes dues parts. Quedem a la seva sencera disposició per a qualsevol dubte o aclariment.