• Autora: Virgínia Aranda

Tan important és redactar un PAU com mantenir-lo, recorda el que marca el RD 30/2015 de 3 de març:

• Assenyala que el Pla d’Autoprotecció haurà d’estar actualitzat, inclou l’actualització de l’annex IV corresponent a l’anàlisi de risc i altres emergències aplicables.

• L’article 5 assenyala que “El pla d’autoprotecció, així com la revisió i l’actualització, ha de ser elaborat i signat per personal tècnic competent i subscrit per personal titular de l’activitat”.

• A l’article 6.2, ens diu que el pla d’autoprotecció ha d’estar actualitzat permanentment i s’ha de dur a terme la verificació de mitjans de l’Annex III. Com també hem de tenir en compte el que assenyala l’article 10 quant a la implantació i el manteniment del pla:

  • Establir un programa de formació teòrica i pràctica del personal que treballa a l’activitat per assegurar el manteniment de la formació.
  • Informar les persones usuàries de lactivitat sobre els seus riscos (vies devacuació, punts de trobada, zones de confinament).
  • Realització i comunicació de simulacres d’emergència.
  • Abans de dos anys, es farà l’elaboració d’un informe de descripció d’actuacions d’implantació del pla realitzades el primer any del Pla d’autoprotecció.

• Els informes d’avaluació periòdica de la implantació (article 26) poden ser elaborats per personal tècnic acreditat que compleixi els requisits del Decret.

• Pel que fa a l’article 3.7 del RD 393/2007, el pla es revisarà almenys amb una periodicitat no superior a tres anys.

De forma general s’hauria de revisar i actualitzar: Anàlisi de risc, Emergències aplicables, Programa de formació i informació, Informació a usuaris, Simulacres realitzats i resultats, Programa de substitució de mitjans i recursos, Programa de revisió i actualització de tota la documentació del Pla, Programa d’auditoria i inspeccions, plànols (article 9, RD 393/2007).

PLANS D'AUTOPROTECCIÓ