• Lloc: Gavà

  • Client: Ajuntament de Gavà

  • Període: Octubre 2020 – Juny 2021

El projecte va consistir en la restauració de les façanes i les cobertes d’una edificació aïllada, coneguda com a Museu Torre Lluch situat a la Plaça Dolors Clua, 13-14, a Gavà, amb problemàtiques detectades com a despreniments parcials del revestiment exterior, deteriorament de les fusteries i els pórtics de protecció per la seva exposició a la intempèrie i filtracions a través de la teulada i els terrats a causa de la seva deficient impermeabilització, entre d’altres.

e-SCENTIA ha estat contractada per a la Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres, on s’ha gestionat principalment, Coordinació d’Activitats amb la pròpia entitat del museu.

Controlant els accessos del personal i material, així com els espais de treball delimitats i assenyalats i el manteniment dels passos de vianants nets i lliures d’obstacles.

Principalment es va posar especial atenció al risc de caiguda en altura amb l’ús correcte de les bastides tubulars, durant tota la fase de restauració de façanes i ús d’arnès ancorat a línia de vida, en feines de reparacions de coberta.

MUSEU TORRE LLUCH