• Lloc: Plaza Roca i Pi, i carrer de Sant Isidre de Badalona. Estació Renfe

  • Client: AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona)

  • Període: Octubre-Desembre 2021

La intermodalitat entre medis de transport és una realitat a la que li hem de donar suport, és per això que s’ha creat la instal·lació de l’aparcament d’alta capacitat per a bicicletes en la zona propera a l’estació de Renfe de Badalona. ha requerit la realització de dos projectes per part de l’AMB, un pel subministrament i col·locació de l’edifici i mecanismes interiors per albergar les bicicletes i l’altre per l’adequació de la plataforma sobre la que s’ha instal·lat així com les dues mitgeres contra les que s’hi ha entregat, així com s’ha dotat de les instal·lacions per a donar servei al Bicibox (electricitat, fibra i sanejament).

L’edifici metàl·lic del BICIBOX, s’instal·la en l’alineació actual, però amb la previsió de poder-lo traslladar a una nova alineació en un futur quan es realitzi l’arranjament de tota la plaça.

e-SCENTIA ha realitzat la Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució, verificant el seguiment de mesures preventives i canvis de proteccions, delimitacions i senyalització en l’avanç de les diferents fases establertes. Els treballs es realitzaven a l’interior d’un solar d’un antic habitatge, prèviament ja enderrocat, i es va mantenir la parcel·la tancada fins el moment de realitzar l’entrega amb el paviment de la plaça. Va ser necessari habilitar un pas de vehicles des del carrer sant Isidre, i puntualment desviar els vianants per l’altra vorera pels passos de vianants existents, i manteniment l’activitat de terrassa de Bar propera a l’obra, pel que ha estat imprescindible la formació de senyalista, per tenir suficient sensibilitat en el moviment de vehicles en aquest espai.

El muntatge de l’estructura del edifici es va realitzar de forma modular amb camió grua, i ús de Plataformes elevadores, tot i que va caldre realitzar treballs a la coberta per assemblatges, que van requerir del muntatge de línies de vida provisionals per disposar de sistemes anticaigudes.

BICIBOX BADALONA