• Lloc: Districte Sant Martí, Barcelona

  • Client: Barcelona d’Infraestructures Municipals, s.a.

  • Període: Agost 2020 – Febrer 2021

El projecte ha consistit en la rehabilitació parcial d’una nau al complexe de Can Ricart, situat al carrer Emilia Coranty, per la seva consolidació estructural de cara a un futur ús, encara per determinar. L’edifici es trobava en un estat de deteriorament molt avançat, degut a l’entrada d’aigua a través de la cuberta existent. En la nova configuració de l’edifici s’ha unificat en un únic forjat intermig, amb un sol nucli d’escales. S’ha demolit i retirat la cuberta i els forjats intermedis inicials, així com l’enderrocament i la reconstrucció de l’estructura i la coberta i la rehabilitació de les façanes.

e-SCENTIA ha estat contractada per a la Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres, on els riscos principals van ser els de l’enfondrament i atrapament a les fases inicials de la consolidació de l’edifici a l’estat inicial. Preparació dels espais per a les tasques de demolició, que s’han hagut de realitzar de manera manual i molt artesanalment amb la presència de PEMP i recurs preventiu en tasques de vigilància continuada, eliminant els riscos anteriorment descrits i les caigudes en alçada i danys a tercers.

S’ha gestionat ús de proteccions col·lectives i individuals en fases d’enderroc i consolidació de les estructures i nova coberta, així com el projecte i bon estat de conservació de la bastida tubular que ha estat present durant la major part de l’obra.

Edifici carrer Eurerpe e-scentia