• Lloc: Districte 05, Sarrià Sant Gervasi, Barcelona

  • Client: FS New Developments, S.L.
    Promotor: Renta Corporación Real Estate, S. L

  • Període: Agost 2019 – Gener 2021

El present projecte contemplava l’execució de les obres de canvi d’ús d’un edifici existent d’oficines a habitatges, al c. Euterpe.

e-SCENTIA ha estat contractada per a l’Assistència Tècnica en Seguretat i Salut durant l’execució de les obres, on principalment s’ha gestionat, seguiment i orientació al contractista, en quan a la correcta gestió documental de l’empresa.

Assessorament en el compliment de la implantació del PSS, remarcant responsabilitats i obligacions de les empreses presents a obra, tant del contractista com de les subcontractes.

Així com assessorament al control i seguiment de l’obra I principalment la importància de mantenir als treballadors formats i informats quan als riscos inherents a l’obra, els riscos derivats de cada ofici, maquinària i mitjans auxiliars.

Edifici carrer Eurerpe e-scentia