• Lloc: Cornellà de Llobregat

  • Client: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

  • Període: Gener 2019 – Febrer 2021

El projecte contemplava tres etapes per a l’adequació i ampliació de la Pista de Llançaments, a Cornellà de Llobregat.

  • Una primera etapa que consistia en treballs previs, demolicions, desbrossats, moviment de terres, terraplenat, anivellació, compactació, fresat, drenatges i pavimentació.
  • Una segona etapa de construcció d’infraestructures, tancament perimetral i subministrament de mobiliari esportiu.
  • I una tercera etapa de treballs de jardineria.

e-SCENTIA ha estat contractada per a la CSS durant l’execució de l’obra, on principalment s’ha gestionat, Coordinació d’Activitats, amb les diferents empreses concurrents en activitats durant les diferents fases de l’obra i s’ha vetllat per al compliment del PSS, així com dels respectius annexes al mateix, que, se han anat requerint conforme anava avançant l’obra.

Pista llançaments e-scentia